iuro Prawne "Consensus" świadczy osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym doraźne i kompleksowe usługi z zakresu prawa:

P R A C Y
C Y W I L N E G O
R O D Z I N N E G O
G O S P O D A R C Z E G O
A D M I N I S T R A C Y J N E G O

obejmujące w szczególności:

 • udzielanie opinii, porad prawnych;
 • reprezentację przed sądami i urzędami;
 • sporządzanie i opiniowanie umów, umów przedwstępnych, ofert, porozumień, wypowiedzeń;
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych;
 • sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską;
 • sprawy odszkodowawcze;
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń, w tym sprawy o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia;
 • sprawy dotyczące umów turystycznych, w tym sprawy o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej(kontraktowej) stron umowy
  w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej) z tytułu czynów niedozwolonych;
 • sprawy z tytułu roszczeń o zapłatę;
 • windykację należności;
 • sprawy z zakresu gwarancji i rękojmi;
 • sprawy z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego; sprawy mieszkaniowe, lokatorskie;
 • opracowywanie dokumentów (w tym z zakresu prawa pracy);
 • sprawy pracownicze, ZUS;
 • zakładanie firm, rejestrację w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz KRS;
 • sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów, ksiąg wieczystych, instytucji, organów;
 • ugody, mediacje, negocjacje;
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie lub zmiana umowy, ugody;
 • informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa;
 • kompleksową oraz doraźną obsługę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT;
 • sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.